Kiểu 01
In tên lên lon Coca-cola cùng Minh Trí Nguyễn
Kiểu 02
In tên lên lon Coca-cola cùng Minh Trí Nguyễn
Kiểu 03
In tên lên lon Coca-cola cùng Minh Trí Nguyễn
Kiểu 04
In tên lên lon Coca-cola cùng Minh Trí Nguyễn
Kiểu 05
In tên lên lon Coca-cola cùng Minh Trí Nguyễn

♥ GÓP Ý (IDEAS)